INWESTYCJE

Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. realizuje szereg projektów w ramach opracowanego programu Rewitalizacji Zespołu Szyb Maciej. Najważniejsze z nich to:


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Działanie POIR.03.04.00
- Dotacje na kapitał obrotowy

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Górnicze „DEMEX” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Bronisława Hagera 41, 41-800 Zabrze

Tytuł: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX sp. z o.o.”

Termin realizacji: od 01.08.2020r. do 31.10.2020r.

Wartość projektu: 217 763,34 zł.

Wydatki kwalifikowane: 217 763,34 zł.

Wartość unijnego dofinansowania: 217 763,34 zł.

Poziom unijnego dofinansowania: 100 %

 


Program Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Opracowanie dokumentacji mającej na celu przeprowadzenie rewitalizacji Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej

 

Termin realizacji:10.2006-02.2007

Wartość projektu:173 750,00zł

W tym kwota dotacji: 86 875,00zł

 


Regionalny Program Operacyjny Woj. Śl. na lata 2007-2013 dla MŚP.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

 

Termin realizacji: 07-2009-30.11.2012

Wartość projektu :1 270 630,00zł,

W tym z dotacji kwota dotacji: 624 900,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Adaptacja budynku nadszybia Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej w Zabrzu na restaurację

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. zo.o.,

Termin realizacji: 01.02.2010 - 31.12.2013,

Wartość projektu: 2 083 760,00 zł

W tym kwota dotacji: 749 982,80 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Przygotowanie infrastruktury Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej do rozwoju turystyki poprzemysłowej

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. zo.o.,

Termin realizacji: 01.03.2011 - 31.12.2013

Wartość projektu: 1 555 500,00 zł

W tym kwota dotacji: 749 955,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 


Prace remontowo- konserwatorskie, remont dachu, konserwacja elewacji w budynku maszyny wyciągowej Szybu Maciej.

 

Termin realizacji: 2009

Wartość projektu 446 425,68zł, w tym:

ze środków budżetu Miasta Zabrze: 169 953,17zł

ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach: 80 000,00zł

ze środków finansowych budżety Województwa Śląskiego: 178 525,62zł

 


Remont i konserwacja dachu, elewacji budynku nadszybia i wagowni

 

Termin realizacji: 2011

Wartość projektu 497 386,97zł w tym:

ze środków budżetu Miasta Zabrze: 270 992,18zł

ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach:80 000,00zł

ze środków finansowych budżety Województwa Śląskiego: 70 000,00zł

 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w Przedsiębiorstwie Górniczym Demex Sp. z o.o. w celu usprawnienia relacji biznesowych z partnerami

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.05.2013 – 28.02.2015

Wartość projektu: 1 159 700,00 zł

W tym kwota dotacji: 578 650,00 zł

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe

 

 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015

Wartość projektu: 411 205,00 zł

W tym kwota dotacji: 209 352,50 zł

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe